ទំព័រហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន

ការបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីសហគ្រិនវ័យ ក្មេង

Home 9 ឧបករណ៍បង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ 9 ទំព័រហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន | Personal Finance

ការយល់ពីលុយ គឺជាការសំខាន់! ហិរញ្ញវត្ថុមើលទៅហាក់ដូចជាគួរឱ្យខ្លាច និងភាន់ច្រឡំ ប៉ុន្តែការយល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននឹងជួយអ្នកឱ្យកើនទំនុកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុបានល្អ។

1. កត់ត្រាចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្រួសារ

ឧបករណ៍កត់ត្រាចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន. យល់ពីប្រភេទសន្សំប្រាក់ខុសៗគ្នា កន្លែងសន្សំ និងរបៀបសន្សំ. នៅពេលដែលអ្នកដឹងការចំណាយរបស់គ្រួសារ អ្នកអាចបង្កើតផែនការថវិកាគ្រួសារ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃទម្លាប់ក្នុងការចាយលុយ និងចាប់ផ្តើមសន្សំ។

2. ការគ្រប់គ្រងបំណុល

ការគ្រប់គ្រងបំណុលជាកត្តាសំខាន់! មនុស្សភាគច្រើនមានឥណទានដែលត្រូវសង ដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញ។ ការរៀនពីវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចជួយអ្នកក្នុងការសងបំណុលបានប្រសិទ្ធិភាព និងលឿនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នក។

ខាងក្រោមនេះជាមធ្យោបាយ និងប្រភពព័ត៌មានទៅលើចំណេះដឹងបន្ថែមដែលអាចជួយអ្នកបាន៖

3. ការបែងចែកឱ្យដាច់រវាងលុយគ្រួសារ និងលុយអាជីវកម្ម→

ឧបករណ៍កត់ត្រាថវិកាអាជីវកម្ម

បើសិនអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម វាមានភាពសំខាន់ណាស់ក្នុងការបែងចែកឱ្យដាច់រវាងលុយគ្រួសារ និងលុយអាជីវកម្ម។

4. ការបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្

business coaching

Coaching and training can help you take things to the next level. A business coach will assist and guide you to clarify your personal and business vision, and how it fits in with your personal goals. Check out these Cambodia-based options: 

USAID Pact SHE

Financial Pathways Toolkit

សៀវភៅនេះត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមជំនួយសប្បុរស
របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID)
។ ខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូនេះ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID រឺ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។