ការបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីសហគ្រិនវ័យ ក្មេង

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មរបស់អង្គការផេកកម្ពុជា និងទទួលជំនួយថវិកាពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) ក្រុមហ៊ុនស៊ីអិនវេស មិនបានបង្កើតជាការបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជា ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញ វត្ថុ។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ គឺដើម្បីឈ្វេងយល់អំពីរបៀបដែលស្ត្រីធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើប្រភេទនៃដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួននឹងស្វែងរក, គិតអំពីចំណុចផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងបង្កើតការណែនាំ និងឧបករណ៍បង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការទទួលបានព័ត៌មាន និងប្រភពធនធាន ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់។

ការណែនាំពីការបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ

ការណែនាំពីការបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ

Explore Other Tools

សៀវភៅនេះត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមជំនួយសប្បុរស របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID)។ ខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូនេះ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID រឺ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។

USAid, SHE, pact

ឧបករណ៍បង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ

ការបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីសហគ្រិនវ័យ ក្មេង

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មរបស់អង្គការផេកកម្ពុជា និងទទួលជំនួយថវិកាពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) ក្រុមហ៊ុនស៊ីអិនវេស មិនបានបង្កើតជាការបង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជា ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញ វត្ថុ។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ គឺដើម្បីឈ្វេងយល់អំពីរបៀបដែលស្ត្រីធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើប្រភេទនៃដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួននឹងស្វែងរក, គិតអំពីចំណុចផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងបង្កើតការណែនាំ និងឧបករណ៍បង្ហាញផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការទទួលបានព័ត៌មាន និងប្រភពធនធាន ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់។

Under Maintenance

 

Thank you for visiting! Our site is still under maintenance, so only a few contents are visible for you. 

 

We apologize for any inconveniences and will do our best to have all the contents ready on your next visit!

 

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមើល

ដោយហេតុវេបសាយនេះកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះមានតែអត្ថបទមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ចូល

 

ពួកយើងសូមអភ័យទោស ហើយនឹងព្យាយាមដាក់អត្ថបទទាំងអស់ចូលវិញឲ្យទាន់ពេលអ្នកចូលមើលនាពេលខាងមុខ!

You have Successfully Subscribed!