នៅប្រទេសកម្ពុជាមានសហគ្រិនស្រ្តីប្រមាណជា 60% មានអាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម។ ដេាយឡែកសហគ្រិនស្រ្តី...

read more