អំពីសៀវភៅ

សៀវភៅសហគ្រិនភាពរបស់ SHE បានដាក់បញ្ចូលនូវគំនិត លំហាត់ និងឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីជួយដល់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមតាំងពីការអភិវឌ្ឈន៍ទស្សនៈវិស័យសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក រួចបន្តទៅដល់ការធ្វើ រហូតដល់ការបង្កើតលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នក។ សៀវភៅនេះរចនាឡើងឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាន និងយល់ ដូចនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកអានពីដើមដល់ចប់។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រធានបទណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវយល់អ្នកអាចរំលងសិនបាន! បន្ទាប់ពីអ្នកបានសៀវភៅនេះចប់អ្នកនឹងយល់ពីការធ្វើរបាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ការដឹកនាំខ្លួនអ្នក (និងក្រុមការងាររបស់អ្នក) និងរបៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្មងាយៗដែលខ្លីត្រឹម ២ ទំព័រ។

About the book

The SHE Entrepreneur’s Handbook will explore concepts, exercises, and tools to help you get started, from developing a vision for your business all the way through to making your product or service special. This book is designed to be easily read and digested, and although we recommend reading it from start to finish, if there is a particular topic worrying you at the moment, then jump ahead! After reading the handbook, you’ll understand how to plan your cashflow, manage your finances, lead yourself (and a small team), and write a small, practical two-page business plan.ទាញយកសៀវភៅ


Download English Version


Download Myanmar Version