សម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តីទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ៖

Incubator Program for all the super WOMEN ENTREPRENEURS out there!!!!!
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មមូលដ្ឋានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តីដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់!!!!!

មាតិកាក្នុងវគ្គនេះនឹងផ្តោតលើការធ្វើទីផ្សារតាមប្រពន្ធឌីជីផល ការធ្វើគម្រោងផែនការអាជីវកម្ម ការវិភាគភាពខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់អាជីវកម្ម និងមានមេរៀនជាច្រើនទៀតដែលអាចជួយអោយសហគ្រិនស្រ្តីអាច អភិវឌ្ឍន៍ទាំងផ្នែកអាជីវកម្ម និងចំណេះរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរ។

ដាក់ពាក្យ

Under Maintenance

 

Thank you for visiting! Our site is still under maintenance, so only some content is visible to you. 

 

We apologize for any inconvenience, and we are working to have all the content ready by your next visit.

 

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមើល

ដោយហេតុវេបសាយនេះកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះមានតែអត្ថបទមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ចូល

 

ពួកយើងសូមអភ័យទោស ហើយនឹងព្យាយាមដាក់អត្ថបទទាំងអស់ចូលវិញឲ្យទាន់ពេលអ្នកចូលមើលនាពេលខាងមុខ!

You have Successfully Subscribed!