បើអ្នកបានដាក់ផែនទី និងម៉ោងលើហ្វេសប៊ុកផេកហើយ តែវាមិនបង្ហាញអោយឃើញត្រឹមត្រូវលើផេកអ្នក...

read more